Bez przekroczeń w Wielkopolsce

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu opublikował wyniki wstępnej analizy przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa wielkopolskiego w ubiegłym roku. Wykazano, że na żadnej stacji pomiarowej w województwie wielkopolskim nie stwierdzono ani przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla roku, ani wystąpienia poziomów informowania i alarmowego. Na podstawie: poznan.wios.gov.pl, fot. P. Strzyżyński

Forum na rzecz czystego powietrza

Kraków prowadzi szereg działań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie jakości powietrza. Wzmocnieniu efektywności tych działań mają również służyć spotkania przedstawicieli władz miasta i strony społecznej, które odbywają się pod hasłem: „Forum na rzecz czystego powietrza”. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w miniony czwartek (4 lutego br.) w Miejskim Centrum Dialogu. Powołanie Forum na

Wsparcie dla wrocławskiej Policji

Policja we Wrocławiu ma się „wzbogacić” o 10 mobilnych analizatorów spalin. Ich zakup zapowiedział Urząd Miejski. Jest to odpowiedź na dane, które mówią, że 20% zanieczyszczeń powietrza pochodzi z rur wydechowych samochodów. Urząd poinformował, że Policja i Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego (WITD) zbadały spaliny z 500 samochodów i z tej liczby 10% nie spełniało norm.

Plan niskoemisyjny dla Legnicy

W Legnicy radni przyjęli Plan gospodarki niskoemisyjnej z elementami planu mobilności miejskiej dla Legnicy do roku 2020. Jego przyjęcie poprzedziły szerokie konsultacje społeczne.   Plan to dokument o charakterze strategicznym, który określa niezbędne działania zarówno po stronie Miasta, jak i wielu innych instytucjonalnych i prywatnych podmiotów na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Zakłada on m.in. rozwój

KAWKA na rzecz czystszego powietrza we Wrocławiu

Dofinansowanie na likwidację pieców węglowych i wymianę ich na systemy ogrzewania przyjazne dla środowiska (ogrzewanie gazowe, elektryczne i panele słoneczne, bądź podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej) dostępne jest we Wrocławiu w ramach Programu KAWKA. Miasto przystąpiło do Programu w 2014 r., dzięki czemu otrzymało dotację z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Emisja z samochodów pod unijną kontrolą

Komisja Europejska (KE) zaproponowała istotne zmiany przepisów dotyczących homologacji samochodów. Obecnie za dopilnowanie zarówno, by dany pojazd spełniał wymogi niezbędne do wprowadzenia go do obrotu, jak i producentów, w zakresie przestrzegania odpowiednich przepisów unijnych, odpowiedzialne są organy krajowe. Stąd też w propozycjach zawarto podniesienie poziomu badań pojazdów na szczebel unijny i wzmocnienie nadzoru nad samochodami

GIOŚ o jakości powietrza w strefach

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada obowiązek wykonywania rocznej oceny jakości powietrza w strefach. Jest ona prowadzona w odniesieniu do substancji, dla których określone zostały wartości normatywne stężeń w powietrzu. Stosowne badania w tym zakresie prowadzą wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, a Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), na ich podstawie, opracowuje zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny

Pomorskie powietrze pod lupą

Główny Inspektor Ochrony Środowiska przygotował w ubiegłym roku Krajowy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020. Na jego podstawie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) powstał program monitoringu dla woj. pomorskiego. W jego ramach, w obszarze powietrza położony będzie nacisk na pomiary metodami referencyjnymi, zakładając coraz wyższą jakość pomiarów. WIOŚ odstępuje też od

Samorządy miast na rzecz ochrony powietrza

W ostatnim czasie w temacie ochrony powietrza przed tzw. niską emisją dużo się w Polsce dzieje. Na przykład w Wejherowie zakończono projekt pn. „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa”. Łącznie na to przedsięwzięcie wydano 774 tys. zł., a dofinansowania – w formie pożyczki i dotacji – udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Kawka w Bydgoszczy na rzecz czystego powietrza

Bydgoszcz złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o przyznanie dotacji w ramach konkursu Kawka III, w którym można pozyskać wsparcie na wymianę ogrzewania węglowego na proekologiczne. Miasto łączny koszt działań związanych z likwidacją lokalnych źródeł ciepła, oszacowało na 12 mln zł. Jednak wysokość dofinansowania, jakie otrzyma Bydgoszcz uzależniona jest

Facebook