Pomiary zanieczyszczenia powietrza z samochodu elektrycznego

We wtorek 30 sierpnia 2016 r. odbyło się spotkanie władz Uniwersytetu Wrocławskiego i Urzędu Miasta Wrocławia, podczas którego zademonstrowane zostały trzy nowo zakupione przez wrocławski magistrat samochody elektryczne. Dwa z pojazdów będą wykorzystywane do pracy w terenie przez urzędników miejskich, głównie z Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Samochody te przydadzą się m.in. do wyjazdów interwencyjnych oraz

Ozon w Wielkopolsce bez ryzyka przekroczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (WIOŚ) opublikował wyniki siódmej w tym roku oceny ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza. Dotyczyła ona ozonu. Jak podaje WIOŚ, 20 sierpnia br. wykonano ocenę ryzyka przekroczenia w 2016 r. poziomu docelowego dla ozonu na obszarze województwa wielkopolskiego. Oceny tej dokonano na podstawie analizy liczby przypadków przekroczeń wartości docelowej z

Jakość małopolskiego powietrza w czerwcu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie opublikował „Informację o zanieczyszczeniu powietrza w województwie małopolskim w okresie 1-30 czerwca 2016 roku”. Zawarto w niej informację, że w omawianym miesiącu ciągłe pomiary substancji zanieczyszczających powietrze prowadzono w 17 automatycznych stacjach monitoringowych. Sześć spośród nich zlokalizowanych było w Krakowie, dwie w Tarnowie, a dziewięć umiejscowionych w strefie małopolskiej

Niska emisja w Rybniku na celów(NIK)u

W okresie od 15 kwietnia do 03 czerwca br. katowicka delegatura Najwyższej Izby Kontroli przeprowadziła w Straży Miejskiej w Rybniku kontrolę, pt. „Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim”. Jak poinformowała Straż Miejska w Rybniku, kontroli poddane zostały wszelkie działania tej jednostki prowadzone na rzecz ograniczenia tzw. niskiej emisji na terenie

Wymiana pieców węglowych – dofinansowanie w Małopolsce

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza w regionie. Z pieniędzy dostępnych na ten cel skorzystać będą mogli właściciele domów jedno- i wielorodzinnych, którzy zachcą zlikwidować swój stary piec węglowy i zastąpić go prośrodowiskowym systemem ogrzewania. W grę wchodzi zastąpienie pieca węglowego piecem na biomasę

Emisja CO2 mniejsza o 13 ton rocznie

Na dachu bloku przy jednej z ulic Wałbrzycha zainstalowano 102 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 17 kV. Wytwarzana przez nie energia elektryczna posłuży m.in. do zasilania urządzeń w budynku i oświetlenia wokół niego. Szacuje się, że roczne oszczędności w rozliczeniu energii wyniosą blisko 10 tys. zł. Panele powstały dzięki wsparciu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz

W Krakowie likwidują piece i kotłownie węglowe

Urząd Miasta Krakowa informuje, że w ramach programu wymiany pieców w Krakowie złożonych zostało już ponad 2,5 tys. wniosków, udzielono też ponad 3 tys. dotacji, których wysokość wynosi ok. 60 mln zł. Miasto zachęca do szybkiego składania wniosków, bo jak przypomina w bieżącym roku możliwe jest otrzymanie dotacji w wysokości do 100%, w 2017 r.

Konsultacje rozporządzeń OZE

Trwają uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rozporządzeń wykonawczych do uchwalonej w czerwcu br. ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Konsultacje dotyczą projektów: Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, Rozporządzenia Rady

Wsparcie na plany gospodarki niskoemisyjnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) podjął decyzję o przyznaniu wsparcia na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. 2. sierpnia br. Zarząd WFOŚiGW rozpatrzył listę rankingową wniosków o dofinansowanie opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej. Przeprowadzona ocena aplikacji pozwoliła zakwalifikować do dofinansowania 28 wniosków o łącznej wartości niemal 260 tys. zł. Na liście przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie,

Jakość powietrza za 1 mld złotych

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2, w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach, to cel jaki postawiony został przed Programem pn. „Poprawa jakości powietrza”. Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył 1 mld zł. Program dzieli się na dwa elementy

Facebook