Na terenie inwestycji bez przekroczeń

8 marca br. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) podał komunikat w sprawie wyników pomiarów jakości powietrza przeprowadzonych w dniach 25-26 lutego 2016 r. na terenie inwestycji przy ul. Skierniewickiej 21 w Warszawie.
We wspomnianym terminie Laboratorium WIOŚ-u w Warszawie przeprowadziło pomiary jakości powietrza w okolicy skrzyżowania ulic Wolskiej i Skierniewickiej w Warszawie z wykorzystaniem mobilnego laboratorium do szybkiej oceny ryzyka i aspiratorów dwukanałowych.
Pomiarami immisji (stężeń substancji w powietrzu) objęto takie substancje jak: benzen i toluen. W wyniku analizy określono stężenia badanych substancji w powietrzu, które odniesiono do wartości wskazanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (DzU Nr 16, poz. 87). Okazało się, że oznaczone wielkości są znacznie niższe od wartości odniesienia ustalonych dla jednej godziny, a także od bardziej rygorystycznych wartości odniesienia ustalonych dla roku kalendarzowego. Porównanie wartości prezentuje tabela.

wskaźnik jednostka

(mikrogram na metr sześcienny)

próbka pobrana przy skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Skierniewickiej wartości odniesienia uśrednione dla okresu
jednej godziny roku kalendarzowego
Stężenie benzenu µg/m3 2,95 30 5
Stężenie toulenu µg/m3 3,14 100 10

Na podstawie: www.wios.warszawa.pl

Udostępnij

Facebook