Jakość powietrza w Gorzowie Wlkp.

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (UM) poinformował o działaniach prowadzonych na terenie miasta w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza i monitoringu jakości powietrza.

W Gorzowie Wlkp. działają dwie stacje prowadzące pomiary jakości powietrza. Jedna przy ul. Kosynierów Gdyńskich, a druga przy ul. Piłsudskiego.

Jakość powietrza w Gorzowie Wlkp. i walka o jej poprawę

Pierwsza ze stacji prowadzi monitoring jakości powietrza w sposób automatyczny oraz manualny. W trybie automatycznym monitorowane są takie parametry jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, tlenek azotu, ozon, tlenek węgla, benzen, pył zawieszony PM10, toluen, ksylen, etylobenzen, temperatura, promieniowanie globalne, ciśnienie atmosferyczne, opad atmosferyczny, wilgotność względna, kierunek i prędkość wiatru). Z kolei w trybie manualnym mierzone są takie parametry jak: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren w PM10, arsen w PM10, kadm w PM10, nikiel w PM10 i ołów.

jakość powietrza

Natomiast stacja przy ulicy Piłsudskiego w sposób manualny dokonuje pomiarów takich parametrów jak: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren w PM10, arsen w PM10, kadm w PM10, nikiel w PM10 i ołów.

W automatycznym monitoringu powietrza pomiar próbek gazowych wykonywany jest w sposób ciągły, a dzięki bezpośredniej analizie próbek w urządzeniach, możliwe jest uzyskiwanie wyników pomiarowych na bieżąco.

Jak zaznacza gorzowski magistrat żadne inne punkty pomiarowe do badania jakości powietrza, zlokalizowane na terenie miasta, nie posiadają akredytacji.

Pomiary pyłu PM10 ze stacji przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie od 1 października do 12 listopada br. nie wykazały, aby została przekroczona dopuszczalna wartość godzinowa wynosząca 280 µg/m3 (najwyższe stężenie pyłu PM10 wystąpiło 12 listopada br. o godz. 20.00 i wyniosło 94 µg/m3). Także średnia wartość dobowa nie została przekroczona. Jej najwyższa wartość została odnotowana 17 października br. i wyniosła 48 µg/m3 przy dopuszczalnej wielkości wynoszącej 50 µg/m3.

Wyniki pomiarów na stacji pomiarowej przy ul. Kosynierów Gdyńskich

Pył PM10 Pomiary automatyczne
Najwyższa wartość godzinowa Średnia wartość dobowa
µg/m3 µg/m3
wartość dopuszczalna 280 50
01.10.2017 42 34
02.10.2017 46 24
03.10.2017 26 14
04.10.2017 28 18
05.10.2017 14 9
06.10.2017 9 6
07.10.2017 15 9
08.10.2017 10 4
09.10.2017 12 7
10.10.2017 34 17
11.10.2017 18 14
12.10.2017 19 13
13.10.2017 42 20
14.10.2017 34 22
15.10.2017 33 25
16.10.2017 79 43
17.10.2017 76 48
18.10.2017 66 46
19.10.2017 66 45
20.10.2017 53 44
21.10.2017 61 28
22.10.2017 32 22
23.10.2017 67 20
24.10.2017 58 26
25.10.2017 14 9
26.10.2017 29 13
27.10.2017 18 9
28.10.2017 12 7
29.10.2017 8 4
30.10.2017 13 7
31.10.2017 26 12
wartość średnia w październiku 34 20
ilość dni, w których wystąpiły przekroczenia 0 0
01.11.2017 22 14
02.11.2017 20 13
03.11.2017 50 17
04.11.2017 57 35
05.11.2017 78 32
06.11.2017 53 20
07.11.2017 32 23
08.11.2017 48 38
09.11.2017 60 46
10.11.2017 48 21
11.11.2017 15 6
12.11.2017 94 32
wartość średnia w listopadzie 48 25
ilość dni, w których wystąpiły przekroczenia 0 0

Magistrat podkreśla, że przyczyną złej jakości powietrza w okresie grzewczym nie zawsze jest spalanie odpadów. Znaczące ilości szkodliwych substancji powstają w wyniku spalania złej jakości paliw w przestarzałych, o małej sprawności kotłach, piecach i kominkach. W przypadku, gdy dołożą się do tego niesprzyjające warunki pogodowe dochodzi do nagłego wzrostu stężeń szkodliwych substancji w powietrzu.

Miasto walczy z tzw. niską emisją, uznawaną obecnie za główne źródło kłopotów z jakością powietrza.

Służy temu m.in. termomodernizacja budynków, czyszczenie ulic w celu ograniczania wtórnej emisji zanieczyszczeń, wymiana autobusów na niskoemisyjne, czy likwidacja zdekapitalizowanej zabudowy, co wpływa na lepsze przewietrzanie w mieście. To nie jedyne działania, jakie Miasto podejmuje na rzecz poprawy jakości powietrza. Na jego jakość pośrednio wpłynie także modernizacja i rozbudowa linii tramwajowej oraz planowana rozbudowa systemu ścieżek rowerowych.

Ponadto, Miasto wraz z gorzowską Elektrociepłownią przystąpiło do programu KAWKA. Przez niemal trzy lata jego prowadzenia zlikwidowano ok. 2861 pieców kaflowych i 78 opalanych węglem instalacji centralnego ogrzewania. Obecnie do miejskiego ciepłociągu przyłączonych jest 236 budynków wielorodzinnych z jednej z dzielnic – Nowego Miasta. Likwidacja pieców kaflowych przyczyniła się do redukcji znacznej ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza – aż o ok. 166 ton pyłów na Nowym Mieście.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Gorzowa Wielkopolskiego

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook