Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2

na wykonanie prac w ramach realizacji zadań projektu

Instytucja zamawiająca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii UAM Poznań, Umultowska 89b

Tytuł projektu: Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany przy wsparciu środków Programu Operacyjnego PL03 Wzmocnienie Monitoringu Środowiska oraz Działań Kontrolnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Umowa nr 309/2015/Wn15/MN-xn-03/D

Rodzaj zatrudnienia: umowa o dzieło

Warunki realizacji: Zamawiający dostarcza Przyjmującemu próbki do analiz. Przyjmujący zamówienie wykona dzieło z własnych materiałów. W uzasadnionym przypadku, na wniosek Przyjmującego i przed podpisaniem umowy, Zamawiający zamówi i wyda Przyjmującemu środki niezbędne do wykonania dzieła.

Zadanie badawcze: Zamówienie dotyczy opracowania procedur analitycznych do oceny właściwości zanieczyszczeń występujących w pyłach, wykonanie badań dla dostarczonych próbek oraz oceny potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych powodowanych przez próbki środowiskowe, w szczególności przez pyły zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.

Szczegółowy zakres badań: Zadanie dotyczy izolacji mikroflory pochodzącej z dostarczonych próbek przy użyciu wybiórczych podłoży mikrobiologicznych oraz identyfikacji genetycznej wyizolowanych szczepów.

Dodatkowe informacje dotyczące zakresu prac można uzyskać w biurze projektu.

Oczekiwania wobec wykonawców: Przyjmujący powinien posiadać co najmniej doktorat w obszarze nauk ścisłych lub przyrodniczych oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie tematyki objętej zleceniem.

Adres i forma zgłoszenia oferty:

Oferty z podaniem proponowanej ceny brutto za wykonanie zadania oraz oświadczeniem o spełnianiu warunków określonych w zapytaniu, należy dostarczyć  mailowo, pocztą (decyduje data dostarczenia do biura projektu) lub osobiście w biurze projektu,

Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.12.2016

Biuro projektu:

61-614 Poznań, ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, pok. 3.44.

Adres mailowy:

wlodzimierz.urbaniak@amu.edu.pl

 

W ofercie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z rozpatrzenia złożonych ofert i zamknięcia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Udostępnij

Facebook