Dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej na Dolnym Śląsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu będzie dofinansowywał ze środków własnych przedsięwzięcia związane z opracowywaniem Planów gospodarki niskoemisyjnej.

Decyzję w tej kwestii podjęła Rada Nadzorcza Funduszu. Nabór wniosków jest skierowany do gmin z terenu województwa dolnośląskiego, które nie posiadają Planów gospodarki niskoemisyjnej.

OZE

Działanie Funduszu ma być wsparciem przedsięwzięć podejmowanych na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego, tzn. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej poprzez wzrost efektywności energetycznej. Dodatkowym efektem tych działań ma być poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i realizowane są programy mające na celu zmianę tej sytuacji na korzystniejszą.

Planowane dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczki wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, a nabór wniosków potrwa do 30 czerwca br.

Na podstawie: www.wfosigw.wroclaw.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook