Ocena jakości powietrza za 2018 r. wykonana

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) poinformował, że realizując obowiązek wynikający z art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2018.

Na podstawie dokonanej oceny jakości powietrza przeprowadzona została klasyfikacja stref zarówno pod kątem ochrony zdrowia ludzi, jak i ochrony roślin. W dalszej kolejności informacje te zawarte zostały w wojewódzkich raportach z oceny poziomów substancji w powietrzu za rok 2018.

jakość powietrza

Raporty te, w terminie do 30 kwietnia br., zostały przekazane do właściwych terytorialnie zarządów województw.

Jak zaznacza GIOŚ, ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana odrębnie dla następujących zanieczyszczeń. Były to: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), ozon (O3), benzen (C6H6), pył zawieszony PM10 i PM2,5. Do tego dochodzą zanieczyszczenia oznaczane w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu.

Z kolei ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana odrębnie dla trzech zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Raporty oceny rocznej dostępne są na portalu „Jakość Powietrza”.

Na podstawie www.gios.gov.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook